संपर्क

ई नोकरी माहिती केंद्र
किसान दूध डेअरी बाजूला,
माहेश्वरी भवन पुढे, बनोसा
दर्यापूर (अमरावती )
महाराष्ट्र – 444803

मोबाइल नंबर – +91 9834920392
ईमेल – enmk.co.in@gmail.com